Camara 700x20/23 v/presta 48mm oem wag

CAK89700043  |  9897000430000